Kapelberaad

Wie bestuurt de Kapel?

De Kapel en alle activiteiten die daarbij horen, vallen bestuurlijk onder het Kapelberaad.
Naast de verplichte functies van voorzitter, secretaris en penningmeester nemen de coördinator Kapel en de secretariaatsmedewerkster aan het beraad deel. Alle bestuurders zijn onbezoldigd.
Het Kapelberaad bestaat uit:


Sjef Ernes
voorzitter

06 55154731 of 040 2434249
sjef.ernes@kpnmail.nl


Paul Mulder
secretaris

06 12123571
paul.mulder@bbhmail.nl


Dirk van Tellingen
penningmeester

06 12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl


Ada Luijten
secretariaat Kapel

040 2519866
secr@kapel-eindhoven.nl


Rob Weijs
coördinator Kapel

06 45106647
rweijs@hccnet.nl


Paul Gieles
lid

06 13217998
gieles.coopmans@versatel.nl