Kapelberaad

Wie bestuurt de Kapel?

De Kapel en alle activiteiten die daarbij horen, vallen bestuurlijk onder het Kapelberaad.
Naast de verplichte functies van voorzitter, secretaris en penningmeester nemen de coördinator Kapel en de secretariaatsmedewerkster aan het beraad deel. Alle bestuurders zijn onbezoldigd.
Het Kapelberaad bestaat uit:


Vacatures:
een voorzitter !!!!!!!!


Betty van Spreeuwel
secretaris

040 2816167
m.spreeuwel1@kpnplanet.nl


Dirk van Tellingen
penningmeester, vice-voorzitter

06 12964558
dirk.vantellingen@onsbrabantnet.nl


Ada Luijten
secretariaat Kapel

040 2519866
secr@kapel-eindhoven.nl


Rob Weijs
coördinator Kapel

06 45106647
rweijs@hccnet.nl


Feike Weeda

06-29178966 (buiten kantooruren)
feikeweeda@gmail.com


Jaap Nauta

06 40210090
jaapdebas@nautaweb.nl